ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ทำไมต้องเลือก ซี.เอส.เอส.จี.
dot
bulletเกี่ยวกับองค์กร?
bulletเราแตกต่างจากผู้อื่นอย่างไร?
bulletใครควรใช้บริการ ซี.เอส.เอส.จี.?
bulletจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม
bulletการอบรมและพัฒนา
dot
การบริการของเรา
dot
bulletการบริการลูกค้าครัวเรือน
bulletการบริการลูกค้าธุรกิจ
dot
ปัญหาสัตว์รบกวนที่พบบ่อย
dot
bulletปลวกและการกำจัดปลวก
bulletหนูและการกำจัดหนู
bulletแมลงสาบและการกำจัดแมลงสาบ
bulletยุงและการกำจัดยุง
bulletมดและการกำจัดมด
bulletปัญาหาอื่นๆ
dot
การแก้ไขปัญหาของเรา
dot
bulletขั้นตอนการปฏิบัติงาน
dot
สินค้าแนะนำ? เครื่องดักจับแมลงบิน
dot
bulletเครื่องดักแมลงรุ่น K-1
bulletเครื่องดักแมลงรุ่น K-2
bulletเครื่องดักแมลงรุ่น K-3
bulletเครื่องดักแมลงรุ่น K-4
bulletเครื่องดักแมลงรุ่น K-5
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletรวมลิงก์ที่น่าสนใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ article

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


  • ขั้นสำรวจ โดยสำรวจพื้นที่ประสบปัญหาทั้งหมดอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบปัญหาก่อนเข้าทำบริการ และวางแผนการในการดำเนินการแก้ไขที่ถูกต้อง และมีความเหมาะสมให้กับผู้ใช้บริการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
  • ขั้นดำเนินการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนที่ได้เตรียมการไว้แล้วอย่างรัดกุม ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทักษะและความชำนาญของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ซึ่งจะต้องได้รับการอบรม เสริมสร้างทักษะ ความรู้และความชำนาญมาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ การขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากผุ้ดูแลสถานที่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้การบริการประสบความสำเร็จอีกด้วย
  • ขั้นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยสำรวจและตรวจสอบปัญหา ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการบริการเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซ้ำ ในขั้นตอนดังกล่าวเรามุ่งเน้นในเรื่องความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี
  • ขั้นสรุปผล โดยเน้นการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วและรับผิดชอบเป็นหลักเกี่ยวกับองค์กร

การอบรมและพัฒนา article
จิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม article
เกี่ยวกับองค์กร? article